CONSULTATIES

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Susanne Smits (Jouw-Balans), lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en gediplomeerd gewichtsconsulente, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent(e);
Cliënt: De persoon aan wie door de gewichtsconsulent(e) advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent(e) wordt uitgeoefend;
Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent(e) is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent(e) geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

De gewichtsconsulent(e) streeft ernaar om e-mails of andere contactopname te beantwoorden; binnen 48 uur en binnen kantoortijden van 09.00-17.00 uur en niet in weekenden of op zon- feestdagen en reguliere schoolvakanties (uitzonderingen daargelaten). Als u bijvoorbeeld op maandag mailt dan kunt u op maandag of dinsdag onder kantoortijden een antwoord verwachten. Mailt u op vrijdag dan kunt u doorgaans een antwoord op maandag verwachten. U kunt uiteraard op ieder gewenst tijdstip mailen. Als u zich op zondag door ziekte wil afmelden voor een les op maandag; neem hiervoor de voorwaarden omtrent de NoShow en Artikel 4 als richtlijn.

De gewichtsconsulent(e) van JouwBalans streeft altijd naar een kwalitatief traject en aanbod en een respectvolle samenwerking. Ook zal de betreffende zorgverlener altijd zijn of haar uiterste best doen alle gemaakte afspraken na te komen.

Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent(e) kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent(e) de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding na overleg met de client. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de gewichtsconsulent(e) hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent(e) geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent(e) gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent(e) de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent(e) is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent(e) beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent(e) behoudt te allen tijde alle rechten op door hem/haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent(e) noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent(e) verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent(e) dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de factuur binnen veertien dagen na datering betaald te hebben contant of op rekeningnummer IBAN NL09 RABO 0304 6686 48 t.n.v. JouwBalans. Onder vermelding van het factuurnummer.
Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent(e) gerechtigd het factuurbedrag met €5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent(e) gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent(e) heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij/zij door omstandigheden, welke buiten zijn/haar invloedsfeer liggen of waarvan hij/zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn/haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent(e) is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent(e) sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent(e) verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent(e). Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent(e) verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent(e) nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent(e) om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent(e) te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent(e) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent(e) is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

PILATES

Betreffende betaling bij afwezigheid
JouwBalans hanteert in geval van ziekte of andere afwezigheid dezelfde voorwaarden als bij een vereniging (ballet/gym/tennis) waar ook per maand betaald wordt ongeacht uw aanwezigheid of niet.

Afnemen van losse lessen, ruilen van lessen
Heeft u onregelmatige diensten en wilt u toch heel graag de maandagen die u niet hoeft te werken komen sporten, dan zijn er in overleg losse lessen mogelijk mits dat aan het begin van de maand in overleg wordt afgesproken. Als er tijdens deze afgesproken lessen onverhoopt ziekte of andere redenen van afwezigheid zijn dan gelden dezelfde afspraken als voor de andere cursisten. Andere redenen dan werk gerelateerde, zijn geen opties om losse lessen af te nemen.

Bij deelname aan de groepspilates is wisselen van tijdstip (ochtend of avond) geen probleem, mits dit in overleg gebeurt.

Algemeen
JouwBalans streeft ernaar om uw emails of andere contactopname te beantwoorden binnen 48 uur en binnen kantoortijden van 09.00-17.00 uur en niet in weekenden, zon- feestdagen en reguliere schoolvakanties (uitzonderingen daargelaten). Als u bijvoorbeeld op maandag mailt dan kunt u op maandag of dinsdag onder kantoortijden een antwoord verwachten. Mailt u op vrijdag dan kunt u doorgaans een antwoord op maandag verwachten. U kunt uiteraard wel op ieder gewenst tijdstip mailen, bijvoorbeeld als u zich op zondag wegens ziekte wilt afmelden voor een les op maandag.

Ziekte en verzuim
Eventuele afmeldingen, uitgezonderd spoed (zoals plotselinge ziekte of ernstige omstandigheden), dienen uiterlijk 24 uur tevoren gemeld te worden. Zonder afmelding of geldige aanleiding bent u betaling verschuldigd.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico, dus denk goed om uzelf! Meld eventuele blessures vòòr aanvang van de les.

Betaling en opzegtermijn
De minimale lesafname bedraagt twee maanden. Aktuele lesdagen en -tijden staan vermeld op de website, www.jouw-balans.nl.

Opzegtermijn: De opzegtermijn bij JouwBalans is 1 maand.
Je dient vòòr of tijdens de laatste les van de afgenomen lesmaand, mondeling, telefonisch of via email, aan te geven te willen stoppen of te pauzeren met de pilateslessen. Indien dit niet binnen de aangegeven opzegtermijn geschiedt gaat de trainer ervan uit dat u van voornemen bent te blijven deelnemen en bent u verschuldigd de betaling voor de daaropvolgende lesmaand te voldoen.

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van de trainer, wordt er gekeken naar een alternatief aanbod. Mocht er geen alternatief beschikbaar zijn, dan is er sprake van onmacht en vervalt de les; er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. U wordt tijdig via email of telefoon op de hoogte gebracht. De betalingen dienen per maand te geschieden vòòr iedere 26ste van de voorafgaande maand. Voorafgaande aan de afgenomen lesmaand. Je hebt de keuze van betalen per overschrijving of gepast contant en kunt ervoor kiezen per maand te betalen (je hoeft dus niet de twee maanden in 1 keer te betalen).

IBAN NL09 RABO 0304 6686 48  t.n.v. JouwBalans  ov.v. ´de betreffende lesmaand´ en je ´voor- en achternaam´.